หนังสือนิทานที่มีคุณภาพ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนที่ประหยัด เข้าถึงง่ายและสอดคล้องกับธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมากที่สุด โดยจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อคุณครูนำไปใช้อย่างเป็นระบบ สามารถจัดประสบการณ์สำคัญต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

การอ่านจะเป็นช่องทางที่อุดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กได้ดีที่สุด ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดและง่าย เด็กที่ผ่านกระบวนการใช้นิทานเต็มรูปแบบจึงจะเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม นำไปสู่แรงจูงใจในการเรียน ทำให้เด็กกระตือรือร้นเป็นคนใฝ่เรียนรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีตามวัย

รายละเอียดโครงการ

บทความน่ารู้

นิทาน...เมื่อครูนั่งลงอ่านให้เด็กฟังนั้นก็เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว แต่จะให้สูงขึ้นและหลากหลายกว่านั้นอีก ครูจะต้องนำนิทานมาจัดกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากนั้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาในหลาย ๆ ด้านมากขึ้น โลกของเด็กจึงจะขยายกว้างไกลออกไป เพราะจะช่วยเด็กให้เข้าใจเรื่องราวนั้นได้มากขึ้น
319 ผู้เข้าชม
การจัดการศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยนั้น มีทฤษฏีการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งนักจิตวิทยา นักการศึกษาระดับโลกต่างอธิบายหลักการ แนวทางการพัฒนาของเด็กไว้หลากหลาย
381 ผู้เข้าชม
สื่อสำหรับเด็กมีอยู่มากมาย สื่อรอบตัวสามารถนำมาจัดการเรียนรู้ได้ทั้งหมด หนังสือนิทานเป็นสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยชนิดหนึ่ง ที่มหัศจรรย์ สามารถพัฒนาเด็กได้ทุกด้าน ทำให้เด็กมีศักยภาพที่แตกต่างและโดดเด่น ไม่ว่าเด็กจะไปยืนอยู่ตรงไหน เราพบว่า เด็กจะมีคุณลักษณะบางประการที่เชื่อได้ว่า...พัฒนามาจากนิทาน
475 ผู้เข้าชม
ปฐมวัยเป็นวัยแห่งทักษะการอ่านเริ่มแรก เด็กกำลังเตรียมพร้อมที่จะเรียนการอ่านเขียนต่อไปในอนาคต หากไม่มีสื่อการอ่าน ไม่มีกิจกรรมให้เด็กทำเพื่อเตรียมพร้อมก่อน เมื่อเด็กขึ้นไปอยู่ในระดับประถม การเรียนอ่านเขียนก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้น
222 ผู้เข้าชม
การประเมินเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ครูได้เห็นโอกาสทั้งในการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชั้นเรียน ซึ่งจะสามารถช่วยให้คุณครูนำไปจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
818 ผู้เข้าชม
การพัฒนาทางด้านภาษาของเด็กจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีองค์ประกอบ 5 ข้อนี้ ได้แก่ การอ่านเอาเรื่อง ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหนังสือ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ การรู้คำศัพท์ และความตระหนักรู้ในเสียง
181 ผู้เข้าชม

สื่อนวัตกรรมการอ่าน "นิทานเพื่อนรัก"

ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม ด้วยกระบวนการใช้หนังสือนิทานเต็มรูปแบบในชั้นเรียน จูงใจให้เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้โลกของภาษาอย่างเป็นลำดับขั้น โดยที่เด็กอนุบาล 2 - 3 ทุกคนในโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ (จำนวน 218 โรงเรียน) จะได้รับหนังสือนิทานเพื่อนรักเดือนละ 1 เรื่อง เพื่อใช้เป็นสื่อการอ่านและการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีการศึกษา 2563 (รวมจำนวน 8 เรื่อง)หนังสือนิทาน

นิทานอ่านสนุกที่เดินทางมาไกลจากต่างแดน แต่ละเรื่องผ่านการคัดสรรและถ่ายทอดเป็นฉบับภาษาไทยอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เด็กไทยมีโอกาสสัมผัสถึงเรื่องราวที่หลากหลาย ทั้งเนื้อหาซึ่งครอบคลุมสาระการเรียนรู้ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย อ่านเข้าใจง่าย คำสั้น ภาษาสละสลวย ภาพประกอบสวยงามสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ช่วยเปิดโลกกว้างและมุมมองใหม่ ๆ ให้กับเด็ก ช่วยบ่มเพาะสุนทรียภาพและนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็ก ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต


สมุดกิจกรรม

ต่อยอดการเรียนรู้จากเรื่องราวที่อ่าน ด้วยกิจกรรมศิลปะให้เด็ก ๆ "สนุกกับนิทานเพื่อนรัก" กันต่อ ผ่านการตัด ๆ พับ ๆ หลากรูปแบบ เพื่อสร้างสรรค์ตัวละครจากกระดาษ มีวิธีทำพร้อมภาพประกอบแต่ละขั้นตอนอธิบายไว้อย่างละเอียดให้คุณครูดูง่าย สามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันในชั้นเรียน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเขียนหนังสือเมื่อโตขึ้น เพราะกิจกรรมแต่ละขั้นตอน เด็กจะได้ฝึกนิ้วมือน้อย ๆ ทำงานให้ประสานสัมพันธ์กับสายตา ควบคู่ไปกับการเปิดโลกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองเมื่อเห็นชิ้นงานสำเร็จอีกด้วย


คู่มือครู

แนวทางการจัดกิจกรรมบูรณาการต่อยอดสำหรับครูผู้สอนให้สามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยนักวิชาการปฐมวัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.พรชุลี ลังกา และกิตติกานต์ รุ่งเรืองอุไร อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้ แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของเด็ก ๆ เช่น นิทานกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การใช้คำถามระดับสูงเพื่อพัฒนาทักษะการคิด การสร้างสรรค์กิจกรรมในชั้นเรียน ตั้งแต่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การจัดทำเกมการศึกษา กิจกรรมการเล่นตามมุม

 
สมุดบันทึก

สมุดส่วนตัวเล่มเล็กไว้ให้เด็ก ๆ มีพื้นที่จดบันทึกความทรงจำถึงหนังสือที่อ่านในแต่ละวันว่า อ่านเรื่องอะไรไปแล้ว ใครเป็นคนเขียน-คนวาด อ่านหนังสือเล่มนี้ที่ไหน รู้สึกชอบส่วนไหนเป็นพิเศษ สำหรับเด็กเล็กให้ผู้ใหญ่ช่วยเขียน โดยมีหน้าว่างให้ขีดเขียนวาดรูปเล่นอิสระ การจดบันทึกอย่างสม่ำเสมอ นอกจากส่งเสริมให้เด็กพัฒนาการเขียนไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว ยังกระตุ้นให้เด็กริเริ่มใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ เกิดนิสัยรักการอ่าน และเมื่อวันหนึ่งได้ย้อนกลับมามองดูสมุดบันทึกการอ่านของหนูเล่มนี้ ย่อมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้เกิดขึ้นได้อีกด้วย

"นิทานเพื่อนรัก" ฉบับพิเศษสำหรับเด็ก ๆ ตชด.

เจ้าเหมียวส่งเสียงร้อง เมี้ยว เมี้ยว และส่งเสียงคราง ครืด ครืด ครืด อยู่ในบ้านของมัน จากนั้นมันก็เงียบเสียงลงไป แล้วก็มีเสียงร้อง มิ้ว มิ้ว มิ้ว มิ้ว ดังออกมาจากในบ้านของมันด้วยล่ะ เอ๊ะ! มีอะไรอยู่ในนั้นนะ
592 ผู้เข้าชม
ลูกสัตว์น้อย ๆ ตัวไหนบ้างนะที่อยู่ในไข่แต่ละใบ ไข่แต่ละชนิดล้วนมีรูปร่าง ลักษณะ สีสัน รวมทั้งถิ่นที่อยู่แตกต่างกันไป ไม่ใช่แค่ลูกเจี๊ยบเท่านั้นที่ฟักออกมาจากไข่ ทั้งเพนกวิน เต่า จระเข้ รวมถึงบรรดาสัตว์ที่มีเท้าเป็นเยื่อพังผืดก็ล้วนฟักออกมาจากไข่เช่นกัน
214 ผู้เข้าชม
ถึงแพนด้ากับเพนกวินจะชอบโซฟาตัวเก่ามากแค่ไหน แต่เมื่อเบาะหุ้มฉีกขาดจนขดลวดสปริงโผล่ออกมา ก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วล่ะ ทั้งคู่จึงชวนกันออกไปหาซื้อและทดลองนั่งจนนับไม่ถ้วน แต่บ้างก็ใหญ่เกินไป เล็กเกินไป แข็งเกินไป นุ่มเกินไป หรือแม้แต่ดูเก๋ไก๋เกินไป ! ทั้งคู่จะเลือกโซฟาตัวไหนนะ?
195 ผู้เข้าชม
อัลบาเป็นปลาที่ชอบสะสมของมีค่า ซึ่งเธอเก็บมาได้จากท้องทะเล ตั้งแต่เปลือกหอยน่ารักจนถึงปะการังสีสวย เมื่อถึงวันเกิด อัลบาจะมีของพิเศษเพิ่มขึ้นปีละชิ้น แต่หลายปีที่ผ่านมานี้เธอสังเกตเห็นว่า ของสะสมพวกนั้นไม่สวยงามเหมือนเดิม...
132 ผู้เข้าชม
แซมสันมีเพื่อนเยอะ เขาจึงเป็นสล็อตที่ได้รับเชิญไปร่วมงานเลี้ยงบ่อย ๆ แต่มีเพียงปัญหาเดียวก็คือ... แซมสันเชื่องช้ามาก กว่าจะเดินทางไปถึงงานเลี้ยงก็เลิกแล้ว เพื่อน ๆ กินของอร่อยจนหมด หรือไม่ก็เล่นเกมสนุกจนจบแล้วน่ะสิ...
176 ผู้เข้าชม
ลูกหมีตัวน้อยกำลังเล่นอยู่ในสวน สักพักก็เดินออกจากสวนอย่างเงียบ ๆ พอแม่หมีหันมาไม่เจอจึงรีบออกตามหาลูกหมีทันที ระหว่างทางได้พบลูกสัตว์ตัวอื่น ๆ เมื่อถามดู ทุกตัวจำได้ว่าลูกหมีกำลังรีบไปที่ไหนสักแห่ง เอ...ลูกหมีหายไปไหนนะ
148 ผู้เข้าชม
มีอะไรบางอย่างปลุกคุณหมีขึ้นมาจากการจำศีลในฤดูหนาวอันยาวนาน คุณหมีคัน และไม่ใช่การคันธรรมดา ๆ นะ โชคดีที่คุณหมีรู้จักต้นไม้ต้นหนึ่งที่เหมาะสำหรับใช้เกาหลัง แต่พอไปถึงก็พบว่า...
177 ผู้เข้าชม
Poor Clumsy Duck! She’s always stumbling, tripping, or falling over her huge webbed feet. But with the help of her special friend Little Chick, Clumsy Duck discovers exactly what those big feet are good for—and what a fabulous swimmer she is.
65 ผู้เข้าชม

วีดิทัศน์สื่อการสอน

ติดตามเทคนิคการอ่าน - การเล่านิทานเพื่อตรึงใจเด็ก ๆ จากพี่มู พร้อมแนวทางการเตรียมสื่อประกอบการสอนอย่างง่าย ๆ ที่รับรองว่า บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนของคุณครูจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขสนุกสนาน
เมื่อไรที่คุณครูอ่านพร้อมกับชี้คำไปด้วย เด็ก ๆ จะเรียนรู้ได้ว่า คำซึ่งประกอบขึ้นจากตัวอักษรกับพยัญชนะต่าง ๆ นั้นเป็นสัญลักษณ์ที่อ่านได้ มีเสียงและมีความหมาย เมื่อเด็กเห็นคำนั้นบ่อย ๆ ก็จะจดจำว่าคำนี้อ่านอย่างไรโดยที่ยังสะกดคำไม่เป็น พร้อมเปรียบเทียบดูว่าการอ่านกับการเล่าแตกต่างกันอย่างไร และครูมูจะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากเกี่ยวกับการเล่านิทานให้สนุก ^^
โซฟา อาจไม่ใช่คำที่เด็ก ๆ คุ้นเคยเท่าไร เพราะรอบตัวเด็กอาจไม่ได้มีโซฟาให้พบเห็นบ่อย ๆ แต่เมื่อดูภาพบนปกแล้ว เด็ก ๆ คงเดาได้ไม่ยากว่า โซฟาก็คือเก้าอี้ประเภทหนึ่ง แล้วตัวไหนกันนะจะเป็นตัวที่ "ดีที่สุด" มาฟังเทคนิควิธีการอ่านนิทานเรื่องนี้ให้สนุกจากครูมู อ.ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ กันเลย ^^
หนังสือภาพที่ไม่มีเรื่องราวของตัวละคร อารมณ์ ความรู้สึกมาเกี่ยวข้องในการดำเนินเรื่อง อย่างเช่น "อะไรอยู่ในไข่" เล่มนี้ จัดว่าเป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็ก มาติดตามเทคนิคการอ่านน่ารู้จาก อ.มู ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ ว่าจะใช้วิธีอย่างไรที่ทำให้การอ่านหนังสือสารคดีเป็นเรื่องสนุกสำหรับเด็ก ๆ
ล้อมวงมาชมครูมูแนะนำเทคนิคการเล่านิทานสนุก ๆ ที่เรียกว่า "โต๊ะนิทาน" โดยคุณครูสามารถหยิบหาของใกล้ตัวมาสร้างสรรค์เป็นเรื่องราวให้เด็ก ๆ ฟัง และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้นี้ได้อย่างไม่รู้เบื่อ
มาเปิดโลกกว้างให้เด็ก ๆ รู้จักกับเพื่อนใหม่อย่าง "สล็อต" กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นตัวแบบที่่ดีให้เด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ที่จะก้าวพ้นจากการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง รู้จักคำนึงถึงคนรอบข้างมากขึ้น พร้อมติดตามสาระน่ารู้และแนวทางจัดกิจกรรมจากครูแอมกันค่ะ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์