FAQ คำถามที่พบบ่อย

“นิทานเพื่อนรัก” ฉบับพิเศษ คือโครงการอะไร

นิทานเพื่อนรัก คือ โครงการนิทานรายเดือนเพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยที่ดำเนินการโดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด มาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 และในปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภททุนแบบเปิดทั่วไป ประจำปี 2562 หมวดสื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการผลิตและเผยแพร่สื่อนิทานเพื่อนรักที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับเด็กอนุบาล 2 - 3 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 5,400 คน ได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างมีความสุข ผ่านนิทานอ่านสนุกเป็นประจำทุกเดือน ตลอดปีการศึกษา 2563 รวมจำนวนพิมพ์หนังสือนิทานเพื่อนรักกตลอดโครงการว่า 50,000 เล่ม

 

“นิทานเพื่อนรัก” ฉบับพิเศษ พิเศษอย่างไร

หนังสือนิทานทุกเรื่องเดินทางมาไกลจากหลายประเทศ เป็นหนังสือใหม่ที่ยังไม่เคยแปลและจัดพิมพ์เป็นฉบับภาษาไทยมาก่อน ผ่านการคัดสรรและจัดทำต้นฉบับอย่างพิถีพิถัน พร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมต่อยอดสำหรับเด็ก และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับคุณครู เพื่อส่งมอบให้กับเด็กอนุบาล 2 - 3 ทุกคน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีสื่อหนังสือนิทานอ่านสนุกและเหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้เป็นประจำทุกเดือน ตลอดปีการศึกษา 2563

 

“นิทานเพื่อนรัก” ฉบับพิเศษ มีวางจำหน่ายหรือไม่

หนังสือนิทานเพื่อนรักฉบับพิเศษชุดนี้ไม่มีวางจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไป ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับเด็กอนุบาล 2 - 3 ทุกคน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีการศึกษา 2563 เท่านั้น ผลิตและเผยแพร่ขึ้นด้วยทุนสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562

 

ใครบ้างที่จะได้รับ “นิทานเพื่อนรัก” ฉบับพิเศษ

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3 ทุกคน ในโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ จำนวน 216 โรงเรียน ซึ่งมีจำนวนเด็ก ๆ ประมาณ 5,400 คน โดยทุกคนจะมีหนังสือนิทานเป็นของตนเองเพื่อใช้อ่านและทำกิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียนเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 เรื่อง ตลอดปีการศึกษา 2563

 

เด็ก ๆ ตชด. จะได้รับ “นิทานเพื่อนรัก” ฉบับพิเศษ อย่างไร

หนังสือนิทานเพื่อนรัก ฉบับพิเศษ จะถูกจัดส่งล่วงหน้าไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 16 หน่วยทั่วประเทศ ภายในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน เพื่อให้คุณครูใหญ่แต่ละโรงเรียนที่เดินทางมาประชุม ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นประจำทุกเดือน นำกลับไปแจกจ่ายให้กับเด็ก ๆ ในชั้นเรียนด้วยตนเอง

 

สื่อนวัตกรรมการอ่าน “นิทานเพื่อนรัก” ฉบับพิเศษ ประกอบด้วยสื่ออะไรบ้าง

สำหรับเด็กอนุบาล 2 – 3 ทุกคน จะได้รับ...

 • หนังสือนิทานเพื่อนรัก เดือนละ 1 เรื่อง (รวม 8 เรื่อง/ปีการศึกษา)
 • สมุดกิจกรรม สนุกกับนิทานเพื่อนรัก เดือนละ 1 ฉบับ (รวม 8 ฉบับ/ปีการศึกษา)
 • สมุดบันทึกการอ่านของหนู จำนวน 1 ฉบับ

สำหรับคุณครูปฐมวัยผู้สอน จะได้รับ...

 • คู่มือครู ประกอบการสอนในรูปแบบสมุด (รวม 8 ฉบับ/ปีการศึกษา)
 • คลิปคู่มือครู ประกอบการสอนในรูปแบบวิดีโอ เดือนละ 2 ตอน (รวม 16 ตอน/ปีการศึกษา)
 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ ในรูปแบบการอบรม โดยทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้มอบหมายให้คุณครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12, 21, 34 และ 41 ซึ่งมีโรงเรียนรวม 53 แห่ง เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม

 

“นิทานเพื่อนรัก” ฉบับพิเศษ มีเรื่องอะไรบ้าง

หนังสือ “นิทานเพื่อนรัก” ฉบับพิเศษ มีให้เด็ก ๆ ตชด. ได้ติดตามอ่านจำนวน 8 เรื่อง ดังนี้

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

 • เล่มที่ 1 เดือนมิถุนายน 2563 เรื่อง เหมียวขี้อาย (La cachette)
 • เล่มที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2563 เรื่อง Who is in the Egg?
 • เล่มที่ 3 เดือนสิงหาคม 2563 เรื่อง The Perfect Sofa
 • เล่มที่ 4 เดือนกันยายน 2563 เรื่อง Alba The Hundred Year Old Fish

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

 • เล่มที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2563 เรื่อง Slow Samson
 • เล่มที่ 6 เดือนธันวาคม 2563 เรื่อง Bientôt
 • เล่มที่ 7 เดือนมกราคม 2564 เรื่อง The Grizzly Itch
 • เล่มที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง Ava’s Poppy

  หมายเหตุ : รายการบางเรื่องกำลังอยู่ในขั้นประสานงานลิขสิทธิ์ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

  ทำไม “นิทานเพื่อนรัก” ฉบับพิเศษ จึงเป็นสื่อนวัตกรรม

  โครงการนิทานเพื่อนรักถูกออกแบบให้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยเน้นกระบวนการใช้อย่างเป็นระบบ สม่ำเสมอและต่อเนื่อง มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการระหว่างโรงเรียนและบ้าน ผ่านสื่อหนังสือและกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยมีคู่มือครูเป็นหัวใจสำคัญที่ครูผู้สอนสามารถนำแนวทางการจัดประสบการณ์สำคัญไปใช้กับเด็ก ๆ ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   

  สมุดคู่มือครู “นิทานเพื่อนรัก” ฉบับพิเศษ มีประโยชน์อย่างไร

  คู่มือครู “นิทานเพื่อนรัก” เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่รวบรวมสาระความรู้และประเด็นน่าสนใจ สำหรับให้คุณครู ตชด. ผู้สอนระดับชั้น อ.2-3 นำไปใช้เป็นแนวทางการจัดประสบการณ์สำคัญให้กับเด็ก ๆ ได้ทันที เขียนโดยนักการศึกษาและนักวิชาการปฐมวัยผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ดร.พรชุลี ลังกา กิตติกานต์ รุ่งเรืองอุไร เนื้อหาครอบคลุมกิจกรรมหลักของเด็กปฐมวัยอย่างน้อย 4 ด้านจาก 6 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เกมการศึกษา กิจกรรมเสรี และกิจกรรมกลางแจ้ง โดยพิจารณาจากเนื้อหาสาระของนิทานแต่ละเรื่องเป็นสำคัญ

   

  คลิปคู่มือครู่ “นิทานเพื่อนรัก” ฉบับพิเศษ ชมได้ทางไหน

  คลิปวิดีโอขนาดสั้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.friendlytalesbpp.com และเพจเฟซบุ๊ค @FriendlyTalesBpp นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับนิทานเพื่อนรักแต่ละเรื่องในรูปแบบเล่าสู่กันฟัง โดยนิทาน 1 เรื่องจะแบ่งเป็น 2 ตอน (รวม 16 ตอน/ปีการศึกษา)  ตอนแรกกล่าวถึงเนื้อหาภาพรวมและประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับนิทาน โดย ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ ตอนหลังกล่าวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมต่อยอดการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ โดยการใช้นิทานเรื่องนั้น ๆ เป็นฐาน โดย ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง

   

  กิจกรรมอบรมครูจะจัดขึ้นเมื่อไร

  โครงการนี้จัดให้มีกิจกรรมอบรม 4 ครั้ง โดยทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้อนุมัติให้คณะคุณครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่าง ๆ (โรงเรียนละ 2 คนเป็นอย่างน้อย) ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 4 หน่วย ได้แก่ กก.ตชด. 12, 21, 34, 41 ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนรวม 53 แห่ง เป็นตัวแทนในระดับภูมิภาค เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการใช้หนังสือนิทานเพื่อนรักเป็นสื่อการสอน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับให้กับเพื่อนครู ตชด. ต่อไป โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์/อาทิตย์ของเดือนมิถุนายน 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.

  • วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2563 ณ กองกำกับการ ตชด. 12 ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
  • วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 2563 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 21 ค่าสุรินทรภักดี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
  • วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. 2563 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 34 ค่ายพระเจ้าตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
  • วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 2563 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 41 ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190

  หมายเหตุ : ด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในปัจจุบัน อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจากเดิม ทั้งนี้จะแจ้งเพื่อทราบอีกครั้ง

   

  การติดตามผลการใช้สื่อนวัตกรรมชุดนี้ทำอย่างไร

  ทางโครงการจัดทำแบบประเมินออนไลน์เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ 2 ส่วน ได้แก่ พัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก  และความพึงพอใจของครู โดยติดตามผลทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ออกแบบชุดเครื่องมือโดย ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

  • แบบประเมินการคิดและภาษาของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้นิทานเพื่อนรัก

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQsGimIOvPzib8qxI7ApT6PKZoJ8HxRzDygKiCZO4lK32Iug/viewform

   

  • แบบประเมินตนเองด้านสมรรถนะของครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้นิทานเพื่อนรักเพื่อส่งเสริมการคิดและภาษาของเด็กปฐมวัย

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdPBId1nopAS_5s6WioxevMjO0TUnrcm-OrkVdC_rW4KOkVg/viewform

  FAQ คำถามที่พบบ่อย

  1 รายการ
  130 ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์