บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

12 รายการ
นิทาน...เมื่อครูนั่งลงอ่านให้เด็กฟังนั้นก็เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว แต่จะให้สูงขึ้นและหลากหลายกว่านั้นอีก ครูจะต้องนำนิทานมาจัดกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากนั้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาในหลาย ๆ ด้านมากขึ้น โลกของเด็กจึงจะขยายกว้างไกลออกไป เพราะจะช่วยเด็กให้เข้าใจเรื่องราวนั้นได้มากขึ้น
399 ผู้เข้าชม
การจัดการศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยนั้น มีทฤษฏีการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งนักจิตวิทยา นักการศึกษาระดับโลกต่างอธิบายหลักการ แนวทางการพัฒนาของเด็กไว้หลากหลาย
484 ผู้เข้าชม
สื่อสำหรับเด็กมีอยู่มากมาย สื่อรอบตัวสามารถนำมาจัดการเรียนรู้ได้ทั้งหมด หนังสือนิทานเป็นสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยชนิดหนึ่ง ที่มหัศจรรย์ สามารถพัฒนาเด็กได้ทุกด้าน ทำให้เด็กมีศักยภาพที่แตกต่างและโดดเด่น ไม่ว่าเด็กจะไปยืนอยู่ตรงไหน เราพบว่า เด็กจะมีคุณลักษณะบางประการที่เชื่อได้ว่า...พัฒนามาจากนิทาน
692 ผู้เข้าชม
ปฐมวัยเป็นวัยแห่งทักษะการอ่านเริ่มแรก เด็กกำลังเตรียมพร้อมที่จะเรียนการอ่านเขียนต่อไปในอนาคต หากไม่มีสื่อการอ่าน ไม่มีกิจกรรมให้เด็กทำเพื่อเตรียมพร้อมก่อน เมื่อเด็กขึ้นไปอยู่ในระดับประถม การเรียนอ่านเขียนก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้น
276 ผู้เข้าชม
การประเมินเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ครูได้เห็นโอกาสทั้งในการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชั้นเรียน ซึ่งจะสามารถช่วยให้คุณครูนำไปจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1107 ผู้เข้าชม
การพัฒนาทางด้านภาษาของเด็กจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีองค์ประกอบ 5 ข้อนี้ ได้แก่ การอ่านเอาเรื่อง ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหนังสือ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ การรู้คำศัพท์ และความตระหนักรู้ในเสียง
456 ผู้เข้าชม
939 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์