การติดตามและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเมื่อใช้นิทานเพื่อนรัก

การติดตามและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเมื่อใช้นิทานเพื่อนรัก

"การประเมิน" เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณครูเห็นโอกาส
ทั้งในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชั้นเรียน
ช่วยให้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาติดตามสาระดี ๆ จาก รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
ว่าคุณครูจะมีวิธีการประเมินและแนวทางการวิเคราะห์ผลอย่างไร
หลังจากที่เด็ก ๆ ผ่านกระบวนการใช้หนังสือนิทานเพื่อนรัก
เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 2563
#โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เด็ก ตชด. ด้วยสื่อนวัตกรรมการอ่าน นิทานเพื่อนรัก
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
 61
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์