การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม

การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม

เปิดโลกนิทานเพื่อนรักให้คุณครูปฐมวัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ได้สนุกสนานกับการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อการเรียนการสอนในชั้น
เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม
โดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย ที่ปรึกษาโครงการฯ
#โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เด็ก ตชด. ด้วยสื่อนวัตกรรมการอ่าน นิทานเพื่อนรัก
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
 67
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์