พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เด็ก ตชด. ด้วยสื่อนวัตกรรมการอ่าน "นิทานเพื่อนรัก"

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เด็ก ตชด. ด้วยสื่อนวัตกรรมการอ่าน "นิทานเพื่อนรัก"

"...การอ่านจะเป็นช่องทางที่อุดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็ก
เด็กที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ดูแลเอาใจใส่พูดคุยด้วยนั้น เมื่อเขาไปถึงโรงเรียนเขาจะมีคลังคำในสมอง 4-5 ล้านคลังคำ
แต่เด็กที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ไม่มีเวลา ไม่ช่างพูด ก็จะมีคำที่ผ่านสมองน้อยกว่า
แต่ถ้าไปถึงโรงเรียนแล้วครูสนใจเอาใจใส่ ครูจะช่วยอุดช่องว่างช่องนี้เป็นอย่างดี
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำหรับพวกเราที่เป็นครูต้องตระหนักว่า ครูจะอุดช่องว่างให้เด็กได้ด้วยการอ่าน ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดและง่ายมาก

การส่งเสริมการอ่านไม่ใช่เพียงแค่ลูกหลานเราเพียงอย่างเดียว แต่การอ่านจะช่วยทำให้คนในสังคมได้มีพัฒนาการที่ใกล้เคียงกัน
และสามารถรวมพลังกันสร้างสรรค์ สร้างบ้านเมืองได้มากยิ่งขึ้น..."


ปาฐกถาพิเศษบางช่วงโดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กล่าวในงานแถลงผลการวิจัยกรณีศึกษานิทานเพื่อนรัก ทศวรรษที่ 1“นิทานเพื่อนรัก” เป็นโครงการนิทานรายเดือนเพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ที่บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ริเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีโอกาสอ่านนิทานสนุก ๆ จากทุกมุมโลกอย่างมีความสุขเป็นประจำทุกเดือน เปิดโลกการเรียนรู้และมุมมองใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งอารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา และโดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติแบบองค์รวม (Whole Language)

ในปี 2562 บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจาก “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในการผลิตหนังสือนิทานเพื่อนรักฉบับพิเศษขึ้น สำหรับมอบให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ทุกคน ในโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ  218 โรงเรียน รวมจำนวนเด็กนักเรียนประมาณ 5,400 คน ได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานเพื่อนรักที่ผลิตขึ้นใหม่ ซึ่งเลือกสรรจากต่างประเทศมาจัดทำรูปเล่มภาษาไทยอย่างพิถีพิถัน เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการอ่านในชั้นเรียนเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีการศึกษา 2563 ในชื่อโครงการ "พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เด็ก ตชด. ด้วยสื่อนวัตกรรมการอ่าน นิทานเพื่อนรัก"
โครงการนี้ได้ออกแบบเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ และเกิดการบูรณาการระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ผ่านสื่อหนังสือสำหรับเด็กและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ต่อยอดจากนิทาน โดยมีคู่มือการจัดประสบการณ์สำคัญให้คุณครูนำไปใช้เป็นแนวทางในชั้นเรียนได้อย่างสะดวก เขียนโดยนักวิชาการปฐมวัยที่มีประสบการณ์และนำเสนอให้อ่านเข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้จริง โดยเนื้อหาครอบคลุมกิจกรรมหลักอย่างน้อย 4 กิจกรรม อาทิ กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เกมการศึกษา กิจกรรมเสรี และกิจกรรมกลางแจ้ง 

นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ได้จัดทำเนื้อหาคู่มือครูในรูปแบบคลิปวีดิโอเพิ่มเติมให้คุณครูปฐมวัยติดตามได้สะดวก พร้อมจัดกิจกรรมแนะนำการใช้สื่อให้กับคุณครูผู้เป็นตัวแทนจากส่วนภูมิภาคทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ และจะมีการติดตามผลพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังจะยกระดับผลสัมฤทธิ์ของเด็ก ตชด. ให้มีพัฒนาการที่ดีตามวัย ช่วยเสริมสร้างโอกาสให้เด็กทำความรู้จักกับโลกของภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นลำดับขั้น ซึงเป็นรากฐานที่จำเป็นของทักษะการเรียนรู้อันเป็นแนวทางในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืนเพราะหนังสือนิทานที่มีคุณภาพจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนที่ประหยัด เข้าถึงง่าย และสอดคล้องกับธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมากที่สุด โดยจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อครูนำไปใช้อย่างเป็นระบบ สามารถจัดประสบการณ์สำคัญต่าง ๆ ได้ถูกต้อง มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เด็กที่ผ่านกระบวนการใช้นิทานเต็มรูปแบบจึงจะเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม นำไปสู่แรงจูงใจในการเรียน ทำให้เด็กกระตือรือร้นเป็นคนใฝ่เรียนรู้ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน


เมื่อจบกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้นิทานในแต่ละเดือนแล้ว เด็ก ๆ สามารถนำหนังสือนิทานเพื่อนรักกลับบ้านไปอ่านร่วมกับผู้ปกครองได้บ่อยเท่าที่ต้องการ กระตุ้นให้พ่อแม่และบุคคลแวดล้อมเด็กเห็นความสำคัญของการอ่านนิทานให้เด็กฟังทุกวัน กิจกรรมการอ่านจึงไม่เพียงช่วยบ่มเพาะนิสัยรักการอ่านให้ก่อเกิดขึ้นในจิตใจของเด็กตัวน้อย ๆ ได้ แต่ยังเป็นสื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


********************
โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 1026
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์