หนังสือนิทานที่มีคุณภาพ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนที่ประหยัด เข้าถึงง่ายและสอดคล้องกับธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมากที่สุด โดยจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อคุณครูนำไปใช้อย่างเป็นระบบ สามารถจัดประสบการณ์สำคัญต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

การอ่านจะเป็นช่องทางที่อุดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กได้ดีที่สุด ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดและง่าย เด็กที่ผ่านกระบวนการใช้นิทานเต็มรูปแบบจึงจะเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม นำไปสู่แรงจูงใจในการเรียน ทำให้เด็กกระตือรือร้นเป็นคนใฝ่เรียนรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีตามวัย

รายละเอียดโครงการ

บทความน่ารู้

นิทาน...เมื่อครูนั่งลงอ่านให้เด็กฟังนั้นก็เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว แต่จะให้สูงขึ้นและหลากหลายกว่านั้นอีก ครูจะต้องนำนิทานมาจัดกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากนั้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาในหลาย ๆ ด้านมากขึ้น โลกของเด็กจึงจะขยายกว้างไกลออกไป เพราะจะช่วยเด็กให้เข้าใจเรื่องราวนั้นได้มากขึ้น
469 ผู้เข้าชม
การจัดการศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยนั้น มีทฤษฏีการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งนักจิตวิทยา นักการศึกษาระดับโลกต่างอธิบายหลักการ แนวทางการพัฒนาของเด็กไว้หลากหลาย
568 ผู้เข้าชม
สื่อสำหรับเด็กมีอยู่มากมาย สื่อรอบตัวสามารถนำมาจัดการเรียนรู้ได้ทั้งหมด หนังสือนิทานเป็นสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยชนิดหนึ่ง ที่มหัศจรรย์ สามารถพัฒนาเด็กได้ทุกด้าน ทำให้เด็กมีศักยภาพที่แตกต่างและโดดเด่น ไม่ว่าเด็กจะไปยืนอยู่ตรงไหน เราพบว่า เด็กจะมีคุณลักษณะบางประการที่เชื่อได้ว่า...พัฒนามาจากนิทาน
864 ผู้เข้าชม
ปฐมวัยเป็นวัยแห่งทักษะการอ่านเริ่มแรก เด็กกำลังเตรียมพร้อมที่จะเรียนการอ่านเขียนต่อไปในอนาคต หากไม่มีสื่อการอ่าน ไม่มีกิจกรรมให้เด็กทำเพื่อเตรียมพร้อมก่อน เมื่อเด็กขึ้นไปอยู่ในระดับประถม การเรียนอ่านเขียนก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้น
311 ผู้เข้าชม
การประเมินเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ครูได้เห็นโอกาสทั้งในการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชั้นเรียน ซึ่งจะสามารถช่วยให้คุณครูนำไปจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1498 ผู้เข้าชม
การพัฒนาทางด้านภาษาของเด็กจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีองค์ประกอบ 5 ข้อนี้ ได้แก่ การอ่านเอาเรื่อง ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหนังสือ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ การรู้คำศัพท์ และความตระหนักรู้ในเสียง
870 ผู้เข้าชม

สื่อนวัตกรรมการอ่าน "นิทานเพื่อนรัก"

ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม ด้วยกระบวนการใช้หนังสือนิทานเต็มรูปแบบในชั้นเรียน จูงใจให้เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้โลกของภาษาอย่างเป็นลำดับขั้น โดยที่เด็กอนุบาล 2 - 3 ทุกคนในโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ (จำนวน 218 โรงเรียน) จะได้รับหนังสือนิทานเพื่อนรักเดือนละ 1 เรื่อง เพื่อใช้เป็นสื่อการอ่านและการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีการศึกษา 2563 (รวมจำนวน 8 เรื่อง)หนังสือนิทาน

นิทานอ่านสนุกที่เดินทางมาไกลจากต่างแดน แต่ละเรื่องผ่านการคัดสรรและถ่ายทอดเป็นฉบับภาษาไทยอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เด็กไทยมีโอกาสสัมผัสถึงเรื่องราวที่หลากหลาย ทั้งเนื้อหาซึ่งครอบคลุมสาระการเรียนรู้ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย อ่านเข้าใจง่าย คำสั้น ภาษาสละสลวย ภาพประกอบสวยงามสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ช่วยเปิดโลกกว้างและมุมมองใหม่ ๆ ให้กับเด็ก ช่วยบ่มเพาะสุนทรียภาพและนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็ก ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต


สมุดกิจกรรม

ต่อยอดการเรียนรู้จากเรื่องราวที่อ่าน ด้วยกิจกรรมศิลปะให้เด็ก ๆ "สนุกกับนิทานเพื่อนรัก" กันต่อ ผ่านการตัด ๆ พับ ๆ หลากรูปแบบ เพื่อสร้างสรรค์ตัวละครจากกระดาษ มีวิธีทำพร้อมภาพประกอบแต่ละขั้นตอนอธิบายไว้อย่างละเอียดให้คุณครูดูง่าย สามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันในชั้นเรียน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเขียนหนังสือเมื่อโตขึ้น เพราะกิจกรรมแต่ละขั้นตอน เด็กจะได้ฝึกนิ้วมือน้อย ๆ ทำงานให้ประสานสัมพันธ์กับสายตา ควบคู่ไปกับการเปิดโลกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองเมื่อเห็นชิ้นงานสำเร็จอีกด้วย


คู่มือครู

แนวทางการจัดกิจกรรมบูรณาการต่อยอดสำหรับครูผู้สอนให้สามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยนักวิชาการปฐมวัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.พรชุลี ลังกา และกิตติกานต์ รุ่งเรืองอุไร อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้ แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของเด็ก ๆ เช่น นิทานกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การใช้คำถามระดับสูงเพื่อพัฒนาทักษะการคิด การสร้างสรรค์กิจกรรมในชั้นเรียน ตั้งแต่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การจัดทำเกมการศึกษา กิจกรรมการเล่นตามมุม

 
สมุดบันทึก

สมุดส่วนตัวเล่มเล็กไว้ให้เด็ก ๆ มีพื้นที่จดบันทึกความทรงจำถึงหนังสือที่อ่านในแต่ละวันว่า อ่านเรื่องอะไรไปแล้ว ใครเป็นคนเขียน-คนวาด อ่านหนังสือเล่มนี้ที่ไหน รู้สึกชอบส่วนไหนเป็นพิเศษ สำหรับเด็กเล็กให้ผู้ใหญ่ช่วยเขียน โดยมีหน้าว่างให้ขีดเขียนวาดรูปเล่นอิสระ การจดบันทึกอย่างสม่ำเสมอ นอกจากส่งเสริมให้เด็กพัฒนาการเขียนไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว ยังกระตุ้นให้เด็กริเริ่มใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ เกิดนิสัยรักการอ่าน และเมื่อวันหนึ่งได้ย้อนกลับมามองดูสมุดบันทึกการอ่านของหนูเล่มนี้ ย่อมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้เกิดขึ้นได้อีกด้วย

"นิทานเพื่อนรัก" ฉบับพิเศษสำหรับเด็ก ๆ ตชด.

เจ้าเหมียวส่งเสียงร้อง เมี้ยว เมี้ยว และส่งเสียงคราง ครืด ครืด ครืด อยู่ในบ้านของมัน จากนั้นมันก็เงียบเสียงลงไป แล้วก็มีเสียงร้อง มิ้ว มิ้ว มิ้ว มิ้ว ดังออกมาจากในบ้านของมันด้วยล่ะ เอ๊ะ! มีอะไรอยู่ในนั้นนะ
690 ผู้เข้าชม
ลูกสัตว์น้อย ๆ ตัวไหนบ้างนะที่อยู่ในไข่แต่ละใบ ไข่แต่ละชนิดล้วนมีรูปร่าง ลักษณะ สีสัน รวมทั้งถิ่นที่อยู่แตกต่างกันไป ไม่ใช่แค่ลูกเจี๊ยบเท่านั้นที่ฟักออกมาจากไข่ ทั้งเพนกวิน เต่า จระเข้ รวมถึงบรรดาสัตว์ที่มีเท้าเป็นเยื่อพังผืดก็ล้วนฟักออกมาจากไข่เช่นกัน
268 ผู้เข้าชม
ถึงแพนด้ากับเพนกวินจะชอบโซฟาตัวเก่ามากแค่ไหน แต่เมื่อเบาะหุ้มฉีกขาดจนขดลวดสปริงโผล่ออกมา ก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วล่ะ ทั้งคู่จึงชวนกันออกไปหาซื้อและทดลองนั่งจนนับไม่ถ้วน แต่บ้างก็ใหญ่เกินไป เล็กเกินไป แข็งเกินไป นุ่มเกินไป หรือแม้แต่ดูเก๋ไก๋เกินไป ! ทั้งคู่จะเลือกโซฟาตัวไหนนะ?
247 ผู้เข้าชม
อัลบาเป็นปลาที่ชอบสะสมของมีค่า ซึ่งเธอเก็บมาได้จากท้องทะเล ตั้งแต่เปลือกหอยน่ารักจนถึงปะการังสีสวย เมื่อถึงวันเกิด อัลบาจะมีของพิเศษเพิ่มขึ้นปีละชิ้น แต่หลายปีที่ผ่านมานี้เธอสังเกตเห็นว่า ของสะสมพวกนั้นไม่สวยงามเหมือนเดิม...
184 ผู้เข้าชม
แซมสันมีเพื่อนเยอะ เขาจึงเป็นสล็อตที่ได้รับเชิญไปร่วมงานเลี้ยงบ่อย ๆ แต่มีเพียงปัญหาเดียวก็คือ... แซมสันเชื่องช้ามาก กว่าจะเดินทางไปถึงงานเลี้ยงก็เลิกแล้ว เพื่อน ๆ กินของอร่อยจนหมด หรือไม่ก็เล่นเกมสนุกจนจบแล้วน่ะสิ...
233 ผู้เข้าชม
ลูกหมีตัวน้อยกำลังเล่นอยู่ในสวน สักพักก็เดินออกจากสวนอย่างเงียบ ๆ พอแม่หมีหันมาไม่เจอจึงรีบออกตามหาลูกหมีทันที ระหว่างทางได้พบลูกสัตว์ตัวอื่น ๆ เมื่อถามดู ทุกตัวจำได้ว่าลูกหมีกำลังรีบไปที่ไหนสักแห่ง เอ...ลูกหมีหายไปไหนนะ
198 ผู้เข้าชม
มีอะไรบางอย่างปลุกคุณหมีขึ้นมาจากการจำศีลในฤดูหนาวอันยาวนาน คุณหมีคัน และไม่ใช่การคันธรรมดา ๆ นะ โชคดีที่คุณหมีรู้จักต้นไม้ต้นหนึ่งที่เหมาะสำหรับใช้เกาหลัง แต่พอไปถึงก็พบว่า...
251 ผู้เข้าชม
เรื่องราวน่ารักของลูกเป็ดที่แสนซุ่มซ่าม ไม่มีสักวันที่เธอไม่หกล้ม ก้าวพลาด สะดุด หรือล้มคะมำ เพราะเท้าของเธอใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่ม เดินทรงตัวก็ไม่ดี วิ่งก็ไม่คล่อง เกาะกิ่งไม้ก็ไม่มั่น ทำให้บางทีก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกแย่กับตัวเอง...
158 ผู้เข้าชม

วีดิทัศน์สื่อการสอน

ติดตามเทคนิคการอ่าน - การเล่านิทานเพื่อตรึงใจเด็ก ๆ จากพี่มู พร้อมแนวทางการเตรียมสื่อประกอบการสอนอย่างง่าย ๆ ที่รับรองว่า บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนของคุณครูจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขสนุกสนาน
เมื่อไรที่คุณครูอ่านพร้อมกับชี้คำไปด้วย เด็ก ๆ จะเรียนรู้ได้ว่า คำซึ่งประกอบขึ้นจากตัวอักษรกับพยัญชนะต่าง ๆ นั้นเป็นสัญลักษณ์ที่อ่านได้ มีเสียงและมีความหมาย เมื่อเด็กเห็นคำนั้นบ่อย ๆ ก็จะจดจำว่าคำนี้อ่านอย่างไรโดยที่ยังสะกดคำไม่เป็น พร้อมเปรียบเทียบดูว่าการอ่านกับการเล่าแตกต่างกันอย่างไร และครูมูจะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากเกี่ยวกับการเล่านิทานให้สนุก ^^
โซฟา อาจไม่ใช่คำที่เด็ก ๆ คุ้นเคยเท่าไร เพราะรอบตัวเด็กอาจไม่ได้มีโซฟาให้พบเห็นบ่อย ๆ แต่เมื่อดูภาพบนปกแล้ว เด็ก ๆ คงเดาได้ไม่ยากว่า โซฟาก็คือเก้าอี้ประเภทหนึ่ง แล้วตัวไหนกันนะจะเป็นตัวที่ "ดีที่สุด" มาฟังเทคนิควิธีการอ่านนิทานเรื่องนี้ให้สนุกจากครูมู อ.ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ กันเลย ^^
เมื่อคุณหมีเกิดคันหลังขึ้นมา เขาจะเกาอย่างไรนะ มาติดตามฟังนิทานที่ใช้สารพัดวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จบแล้วพี่มูชวนคุณครูมาลองเล่าโดยใช้เทคนิค "หุ่นนิ้วกระดาษ" ที่ทำขึ้นเองได้ง่าย ๆ
ถึงเวลาแล้วนะ...ถึงเวลาอะไรเอ่ยที่เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ตั้งตารอ ! ชวนคุณครูมาชมเทคนิคการเล่านิทานให้สนุกในรูปแบบ "เล่าไป ตัดไป" โดยหยิบหาสิ่งของใกล้ตัวมาทำก็แปลงเป็นสื่อการเล่าได้อย่างน่าติดตามแล้วล่ะ
เด็ก ๆ ในห้องของคุณครูเคยทำอะไรซุ่มซ่ามหรือเปล่า แล้วเวลาที่ใครทำอะไรซุ่มซ่ามนั้น เขาทำเพราะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจกันนะ...มาฟังนิทานน่ารักเรื่องราวของลูกเป็ดตัวน้อยที่แสนซุ่มซ่าม พร้อมชมเทคนิคพับกระดาษประกอบการเล่านิทานเรื่องนี้กันเลย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์